Algemene leveringsvoorwaarden AAwater

1. Begripsomschrijvingen

Verkoper: De v.o.f. AAwater.

Koper: De wederpartij van AAwater bij verkoop van producten resp. levering

van diensten door AAwater, in de ruimste zin des woords.

Werk: Het totaal van de tussen verkoper en koper overeengekomen uit te

voeren werkzaamheden en materialen.

2. Algemeen en toepasselijkheid

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviseringen, leveringen

en montagewerkzaamheden, in de ruimste zin des woords, door verkoper aan koper.

Verwijzing door koper naar diens eigen voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard,

tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en vastgelegd in een

opdrachtbevestiging.

2. Als zich tussen verkoper en koper een situatie voordoet die niet in deze algemene

voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van

deze Algemene Voorwaarden.

3. Als verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt dan

betekent dit niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing zouden

zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de

stipte naleving van deze voorwaarden te verlagen.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door koper

verstrekte gegevens. Verkoper is pas gebonden nadat deze de opdracht schriftelijk in de

orderbevestiging heeft bevestigd.

2. De aanbieding bevat tenminste een omschrijving van de uit te voeren

werkzaamheden met een opgave van de te verwachten kosten.

3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven die verkoper bij

de aanbieding verstrekt, zijn geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting voor verkoper,

en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie. Uitsluitend de gegevens,

vermeld in opdrachtbevestiging door verkoper, zijn bindend. Geringe afwijkingen met de

gebruikelijke toleranties zullen echter voor de koper geen grond voor het vragen van

schadevergoeding of annulering van de opdracht kunnen vormen.

4. De hierboven in lid 3) genoemde bescheiden blijven eigendom van de verkoper. De

koper draagt zorg, en staat er voor in, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd of aan

derden ter hand- of ter inzage worden gegeven.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de

aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden.

6. Een samengestelde aanbieding in één offerte verplicht verkoper niet tot het leveren

of uitvoeren van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van

de prijs.

7. Verkoper kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de

opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of

verschrijving bevat.

4. Prijsvorming en tarieven

1. Aan verkoper verstrekte opdrachten worden uitgevoerd ofwel in aanneming tegen

een vaste prijs, ofwel in regie, volgens de bij de opdrachtbevestiging vastgelegde

materiaalprijzen per eenheid, loonkosten en tijdsduur, transportkosten en kosten voor

serviceapparatuur. In de opdrachtbevestiging staat vermeld, of het werk in aanneming,

dan wel in regie wordt uitgevoerd

2. Indien in geval van regie door verkoper een richtprijs wordt afgegeven, is deze niet

bindend, maar is verkoper verplicht, indien een verhoging van meer dan 10% van de

richtprijs gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te verwachten blijkt, de koper

daarvan indien mogelijk op de hoogte te stellen zodra een zodanige verhoging blijkt .

3. Verkoper is gerechtigd om prijsverhogingen, die de toeleverancier van materialen,

resp. de transporteur aan verkoper in rekening brengt, tussen het tijdstip van de

opdrachtbevestiging en de uitvoering van de werkzaamheden, aan de koper door te

berekenen .

5. Verplichting verkoper

1. Verkoper voert de verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst, naar beste

inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Verkoper neemt bij de uitvoering van de verplichtingen, voortkomend uit de

overeenkomst, de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht, een

en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6. Levertijd, overmacht

1. De aangeboden en overeengekomen leveringstijd is steeds bij benadering en is in

beginsel geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Koper dient

verkoper bij niet nagekomen levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Overschrijding van

de aldus op te vatten leveringstijd door welke oorzaak dan ook, geeft koper geen recht om

tegen verkoper een rechtsvordering tot nakomst ontbinding van de overeenkomst of

vergoeding van schade in te stellen en koper kan aan die overschrijding in beginsel niet

het recht ontlenen de prestaties, die de overeenkomst oplegt te weigeren. Verkoper is

verplicht de koper zo spoedig mogelijk in te lichten, indien een aangeboden en/of

overeengekomen leveringstijdstip, resp. tijdstip van de oplevering dreigt te worden

overschreden. Behoudens overmacht zal verkoper alles in het werk stellen de opgegeven

levertijden, resp. het tijdstip van oplevering zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.

2. Onder overmacht wordt verstaan alle voorzienbare en onvoorzienbare van de wil

van de verkoper onafhankelijke omstandigheden, waardoor de uitvoering van de

overeenkomst voor verkoper wordt belemmerd of bemoeilijkt. Onder meer gelden als

omstandigheden in lid 2) bedoeld :

a. oorlog of krijgshandelingen, ongeacht of Nederland hier aI dan niet bij wordt

betrokken;

b. opstand of revolutie in Nederland of het land waaruit de verkoper de te leveren

goederen betrekt of enig land waardoor deze goederen moeten worden vervoerd;

c. stakingen of uitsluitingen;

d. inbeslagneming of in bezitneming van het geheel of een gedeelte van verkopers

goederen;

e. brand bij verkoper of diens leveranciers;

f. schade ontstaan door welke oorzaak ook aan of in verkopers bedrijf, waardoor de

overeenkomst redelijkerwijs niet, of alleen met zeer aanmerkelijke vertragingen zou

kunnen worden uitgevoerd;

g. het feit, dat leveranciers van verkoper door welke omstandigheden ook, aan

verkoper niet of niet tijdig Ieveren;

h. voorts alle overige oorzaken, buiten schuld of toedoen van verkoper ontstaan, die

verkoper belemmeren in het nakomen van enige verplichting zoals de betreffende

belemmering blijft voortbestaan .

3. Onverminderd het onder 1) bepaalde heeft de verkoper, indien hij ten gevolge van

overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, het recht te zijner keuze :

a. de levering op te schorten tot de overmachtstoestand is beëindigd;

b. de overeenkomst ook in het onder 1 bedoelde tijdvak, geheel of voor het niet

vervulde gedeelte ontbonden te verklaren, een en ander door enkele schriftelijke

kennisgeving van verkoper aan koper, onder opgave van redenen, en zonder dat de koper

recht heeft op schadevergoeding; voorts onverminderd kopers' verplichting om hetgeen

reeds is geleverd, resp. hetgeen reeds is uitgevoerd te betalen en om aan verkoper reeds

gemaakte kosten te vergoeden;

4. verkoper is verplicht op schriftelijk verzoek van koper de keuze, hierboven bedoeld,

binnen veertien dagen na datum van ontvangst van het verzoek, te bepalen.

7. Tussentijdse wijziging van het werk, meerwerk

1. Indien de opdracht in aanneming tegen vaste prijs wordt uitgevoerd, zullen extra

werkzaamheden buiten het aangenomen werk om, bij wijze van meerwerk door verkoper

aan de koper in rekening worden gebracht. Een zodanige aanvulling van de overeenkomst

wordt door verkoper schriftelijk bevestigd.

2. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van

verkoper op betaling van het meerwerk onverlet.

8. Uitvoering van het werk

1. Verkoper heeft het recht het werk naar redelijkheid in gedeelten uit te voeren en

deze gedeelten apart te factureren.

2. Koper is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle informatie die naar

redelijkheid noodzakelijk kunnen zijn zijn voor verkoper.

3. Koper is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor verkoper of

personeel van verkoper tijdens uitvoering van werkzaamheden.

4. Koper is verantwoordelijk voor het goed bereikbaar zijn van de installatie, van

monster- en meetpunten (indien van toepassing) en andere werkplekken zodat verkoper

de geplande werkzaamheden onbelemmerd en zonder vertraging kan uitvoeren.

5. Als op de overeengekomen datum personeel van verkoper het vooraf

overeengekomen werk niet, of niet zonder vertraging, kunnen uitvoeren, komen de daaruit

voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

6. Kosten die ontstaan doordat personeel van verkoper werkzaamheden niet zonder

vertraging kan uitvoeren vanwege het doorlopen van veiligheidsprocedures, -instructies

en/of opleidingen komen voor rekening van koper, tenzij vooraf schriftelijk anders is

overeengekomen.

7. Verkoper heeft het recht de uit de opdracht voortkomende werkzaamheden onder

verantwoordelijkheid van verkoper te laten verrichten door een deskundige derde of door

personeel in dienst van zodanige derde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

8. Van materiaal dat vast in of aan het werk is gemonteerd, is ingebracht in een

installatie, of is afgeleverd op het overeengekomen adres, geldt dat verkoper de

verbintenis tot levering heeft vervuld. Het risico van ontvreemding, diefstal, beschadiging

of vernieling in de ruimste zin van het woord, is vanaf het moment van montage,

inbrenging of aflevering voor koper.

9. Koper is verantwoordelijk voor bewaking en beveiliging in de ruimste zin van het

woord, van alle objecten waarin of waaraan verkoper materialen heeft gemonteerd.

9. Specifieke voorwaarden bij bepaalde werkzaamheden

1. Inspectiewerkzaamheden:

Het kan noodzakelijk zijn om, bijvoorbeeld ter controle van temperaturen of

waterdrukken, bepaalde appendages in overleg met koper te openen. Verkoper

aanvaardt hierbij geen aansprakelijkheid voor enige schades die zouden kunnen

voortvloeien uit zichtbare en onzichtbare gebreken aan het te inspecteren

leidingwerk.

2. Desinfecties en reinigingen:

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schades die zouden kunnen

voortvloeien uit het vrijkomen van reinigingsmiddelen uit de te reinigen installatie. Tevens

wordt effectiviteit van de desinfectie of reiniging niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

3. Controle-, onderhouds-, vervangings-, aanpassings- en overige

montagewerkzaamheden:

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schades die zouden kunnen

voortvloeien uit kennelijke gebreken, zichtbaar of onzichtbaar, aan het onder handen

zijnde leidingwerk, overige installaties en constructies in de ruimste zijn van het woord.

4. Indien bij werkzaamheden alleen verkoper of personeel van verkoper op een locatie

aanwezig is, draagt koper alle risico voor schade of vermissing aan eigendommen van

derden. Verkoper laat koper vrij, indien deze dit noodzakelijk vindt, toezichthouders op

verkoper of personeel van verkoper te stellen.

Daarnaast aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor het juist uitvoeren van

afsluitprocedures in de ruimste zin van het woord van panden en terreinen.

5. Koper is verantwoordelijk voor het verschaffen van water en energie.

6. De koper is zelf aansprakelijk voor de afvoer van schadelijke stoffen, resp.

afvalstoffen volgens de van overheidswege van kracht zijnde voorschriften, tenzij verkoper

bij de opdrachtbevestiging verantwoordelijkheid daarvoor schriftelijk heeft aanvaard.

10. Doorlopende overeenkomsten, abonnementen

1. Abonnementen en/of (onderhouds) contracten worden aangegaan voor de duur van

minimaal 1 (één) jaar. Per 1 januari wordt het abonnement of (onderhouds) contract

telkens met een kalenderjaar verlengd, behalve als een van de partijen het abonnement of

(onderhouds) contract tijdig heeft opgezegd.

2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het jaar en kan alleen

per 31 december van dat jaar gebeuren.

11. Opschorting en beëindiging

1. Als de koper niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit

enige overeenkomst mocht voortvloeien dan is de koper in verzuim en is verkoper

gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

– de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is

gesteld; en/of

– die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de

plichten van de koper uit hoofde van de wanprestatie en zonder dat verkoper tot enige

schadevergoeding is gehouden.

2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of

liquidatie van koper zullen van rechtswege alle overeenkomsten met koper zijn ontbonden,

zonder enige verplichting van verkoper tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

3. Wanneer zich een gebeurtenis voordoet als in lid 1 en 2 omschreven, zijn alle

vorderingen van verkoper op koper ineens in het geheel opeisbaar.

4. Verkoper is verder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, als:

– op basis van omstandigheden die verkoper na het sluiten van de overeenkomst bekend

zijn geworden, verkoper op goede grond mag veronderstellen dat koper zijn verplichtingen

niet zal nakomen;

– koper bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om een zekerheid te stellen

(bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot) voor de voldoening van zijn verplichtingen uit

de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging van de zijde van de koper niet langer van verkoper kan worden

gevergd dat verkoper de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen

condities nakomt;

– zich omstandigheden voordoen, van welke aard dan ook, dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van

dien aard zijn dat instandhouding van de overeenkomst niet van verkoper kan worden

gevergd.

12. Oplevering

1. Verkoper herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan voordat

het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins

onredelijk is dat deze schade voor rekening van verkoper komt.

2. Na de oplevering is verkoper niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het

werk, behalve in het geval van garantieverplichtingen.

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

– als verkoper het werk aan koper gereed heeft gemeld en het werk door koper is

goedgekeurd;

– als koper het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door deze

(vroegtijdige) ingebruikname van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd

wordt beschouwd.

13. Aansprakelijkheid

1. Behoudens garantieverplichtingen van verkoper als in artikel 15 omschreven is

verkoper in beginsel niet voor enige schade, hoe dan ook genaamd, aansprakelijk. Andere

of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interessen wegens

persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of benadeling van

bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de koper of derden

veroorzaakt, worden in beginsel uitgesloten.

2. De koper is verplicht de verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle

kosten, en interessen, die voor verkoper mochten ontstaan als direct gevolg van

vorderingen van derden op verkoper ter zake van voorvallen, daden, of nalatigheden,

waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden tegenover koper niet aansprakelijk is.

3. Aansprakelijkheid voor schade te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper

wordt ten aanzien van ondergeschikten van verkoper slechts aanvaard ten aanzien van

die ondergeschikten, welke handelen overeenkomstig uitdrukkelijke instructie van

verkoper.

4. De door verkoper verstrekte gegevens in de ruimste zin des woords, middels

technische uiteenzettingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, dienen te allen tijde gezien

te worden als een niet bindend advies, c.q. mening, gebaseerd op de toestand van het

ogenblik. Hieraan kan echter nooit enig garantiebeding worden ontleend.

14. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen, zonder enige korting of schuldvergelijking. Bij betaling na de

in de vorige alinea vermelde termijn wordt door verkoper een kredietbeperking van 3%

toegepast. Koper is door het enkele verstrijken van de termijn, binnen welke hij moet

betalen, jegens verkoper in verzuim en gebreke, zonder dat sommatie of ingebrekestelling

of ander akte vereist is. In geval van verzuim bestaande in niet tijdige betaling als

voormeld is de koper aan de verkoper over het verschuldigde bedrag een rente van 12%

per jaar, ofwel 1% per maand verschuldigd van het factuurbedrag, waarbij een gedeelte

van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

2. De door koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle

verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot afdoening van opeisbare facturen die het

langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft

op een latere factuur.

3. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (art. 231 tot en

met 247 boek 6 BW) is niet gerechtigd om betaling van een factuur op te schorten.

4. Alle kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering komen voor

rekening van de koper.

5. De kosten voor de afvoer van schadelijke stoffen komen, tenzij zoals bij het

aangaan van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van

de koper. Deze kosten dienen na facturering eveneens ingevolge het hierboven in lid 1)

bepaalde binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan.

6. De verrekening van meer- en minderwerk, in het geval van aangenomen werk, en

de verrekening van prijswijzigingen vindt plaats bij de eindafrekening. Verkoper zal daartoe

koper tegelijk met de eindafrekening, resp. de nota ter zake van de prijswijziging

aanbieden.

7. Het onder 1) bepaalde geldt tevens, indien tussen partijen een gespreide betaling is

overeengekomen met dien verstande dat in dat geval de meer- en minderwerkrekening,

resp. de nota terzake van prijswijzigingen bij de laatste termijnrekening wordt aangeboden,

en door de koper dient te worden voldaan.

15. Garantie

1. Mededelingen door of namens verkoper en/of de producten van het goed

betreffende kwaliteit, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en

eigenschappen in het algemeen van de goederen binden verkoper slechts, indien zij

schriftelijk zijn gedaan, en met de onmiskenbare bedoeling een garantie te geven.

2. Onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot de termijn, waarbinnen

gereclameerd kan worden is de koper in alle gevallen verplicht de aan hem geleverde

goederen, resp. ten behoeve van hem geleverde prestatie te controleren, alvorens deze in

gebruik te (doen) nemen. In het geval van reclame dient de koper aan te tonen, dat hij

voormelde controle heeft uitgevoerd.

3. Reclame van de kopers dient op straffe van verval van kopers' recht niet later dan 8

dagen na ontvangst van de goederen door de koper, resp. na kennisgeving van voltooiing

van de door verkoper ten behoeve van koper uitgevoerde werkzaamheden, schriftelijk aan

verkoper te worden kenbaar gemaakt.

4. Reclames van koper moeten gegrond zijn op de kwaliteit en/of de toestand van de

goederen, die door verkoper zijn geleverd op het moment dat de overhandiging van de

goederen aan de koper plaatsvindt, resp. de toestand en/of het functioneren van de door

verkoperons gemonteerde/gereinigde of bewerkte installaties, op het tijdstip van

terbeschikkingstelling aan de koper na voltooiing van de werkzaamheden. Doorverkoop

van de goederen geldt in alle gevallen als acceptatie.

5. Indien verkoper de reclame gegrond acht, is hij niet verplicht om meer dan de

factuurwaarde van de geleverde goederen, resp. de verrichte diensten te vergoeden. Ook

is verkoper gerechtigd alsdan een prijsreductie toe te passen. Indien ter voldoening aan

onze garantieverplichtingen onderdelen door nieuwe worden vervangen, resp.

herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, geschiedt de levering van deze goederen,

resp. het uitvoeren van herstelwerkzaamheden onder dezelfde voorwaarden als voor de

verleende opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6. Garantie op materialen, welke door verkoper van een derde worden betrokken,

strekt zich slechts uit tot de garantie, die door deze toeleverancier wordt verstrekt.

7. De verkoper is in beginsel niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen

van schade door aantasting van leidingen, installaties e.d. één en ander afhankelijk van de

aard van de schuld.

16. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang verkoper geen volledige betaling van een overeenkomst van partijen met

betrekking tot de uitvoering van werk of van de verkoop door verkoper heeft ontvangen,

blijven de geleverde goederen, met inbegrip van rapportages en overige documenten,

eigendom van verkoper.

2. Verkoper heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen,

indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert,

surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt

verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen,

zijn de voordrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft

voldaan.

4. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag

worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag

leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de

hoogte te stellen. Voorts verplicht koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud

geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- of

waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek

aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van deze verzekering is

verkoper gerechtigd tot de uitbetalingen van de verzekering(en). Voor zoveel als nodig is

verbindt de koper zich er bij voorbaat tegenover de verkoper toe om zijn medewerking te

verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

17. Intellectuele eigendom

1. Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op

grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving met betrekking tot het

intellectuele eigendom.

Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde

toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te exploiteren, voor zover hierbij geen

strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt

gebracht.

18. Geheimhouding

1. Verkoper verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot de uitgevoerde

werkzaamheden, tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen of

wanneer de koper aan verkoper verzoekt informatie aan derden te verstrekken.

2. Indien, als gevolg van het door opdrachtgever bekendmaken van informatie over de

uitgevoerde werkzaamheden, bij derden misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit verkoper

van de verplichting tot geheimhouding in de mate die het redelijkerwijs nodig heeft om

tegenover die derden toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden te verschaffen.

3. Indien naar het oordeel van verkoper op grond van de uitgevoerde werkzaamheden

gevaar is te duchten voor de volksgezondheid, dan wel indien een wettelijke verplichting

hiertoe bestaat, ontheft dit verkoper van haar geheimhoudingsplicht ten opzichte van de

betreffende autoriteiten. In dat geval informeert verkoper de koper, alvorens tot

mededeling over de gevaarstoestand over te gaan.

19. Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is Nederlands recht van

toepassing.

20. Slotbepaling

1. Deze algemene voorwaarden zijn vrij verspreidbaar onder GNU-licentie.

2. Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013. Met ingang van deze datum

vervallen alle andere tot dan toe geldende voorwaarden.

arrow_drop_up arrow_drop_down